Provozní řád

Zde ke stažení

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁJEMCE/PROVOZOVATELE

 

Název: SNEO, a.s.

Adresa:

Nad Alejí 1876/2
162 00 Praha 6
IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
2.1 PROVOZOVATEL ODPOVÍDÁ ZA:

 1. zabezpečení sjízdnosti, schůdnosti a čistoty garáží, včetně průjezdních vozovek, chodníků a pěších tras v areálu garáží;
 2. zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti přístupových komunikací ke garážím včetně pěších tras;
 3. provoz a funkci veškerého technologického vybavení garáží;
 4. odstranění vnesené vody do garáží kanalizačními svody. V případě nedostatečného odvodu zajistí odsátí vody jinou vhodnou technologií;
 5. organizaci provozu v garážích;
 6. škody způsobené na vozidlech a jejich nezbytném příslušenství, které vzniknou prokazatelně v průběhu parkování v prostorách garáží;
 7. zcizení garážovaných vozidel, po dobu jejich parkování v prostorách garáží;
 8. umístění a stav dopravního značení garáží v souladu s příslušnou právní normou;
 9. protipožární ochranu;
 10. dodržování hygienických předpisů v prostorách garáží.

2.2 PROVOZOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA:

 1. poškození, ztrátu či odcizení věcí, které nejsou nezbytným příslušenstvím vozidla;
 2. škodu, kterou způsobil řidič jiného vozidla a provozovatel nemohl škodě zabránit a viník je provozovateli znám, v tomto případě uplatňuje poškozený náhradu škody přímo u této osoby;
 3. škodu na vozidle a jeho příslušenství, u které nebylo prokázáno, že vznikla úmyslně v prostoru garáží po dobu jeho parkování;
 4. odcizení vozidla způsobené osobou, která se prokázala kontrolním dokladem, nebo jejíž totožnost byla prokazatelně zjištěna.

2.3 PROVOZOVATEL JE OPRÁVNĚN:

 1. vybírat parkovné a ceny za poskytnuté služby;
 2. odmítnout ke střežení vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení ve smyslu tohoto provozního řádu;
 3. odmítnout parkování vozidla, ze kterého uniká PHM, olej, či jiné kapaliny nebo jinak ohrožuje čistotu v garážích, převážejícího hořlaviny, tlakové láhve, výbušniny, živá zvířata;
 4. přemístit vozidlo zákazníka z prostor garáže na jeho náklad, a to pouze v případě, že z vozidla začnou v průběhu parkování unikat PHM, olej či jiné kapaliny nebo bude jinak ohrožovat provoz garáže s tím, že tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi;
 5. umístit vozidlo zákazníka na jiné, provozovatelem či příslušnou třetí osobou určené místo v případě vzniku havárií a jejich odstraňování nebo v případě nutných stavebních úprav v prostorách garáže, a to pouze na nezbytně nutnou dobu, nebo v případě nezaplacení parkovného;
 6. organizovat a řídit provoz v garážích;
 7. vykázat z prostoru garáží osoby, které se zde pohybují nad rámec hygienického limitu 30 minut;
 8. vykázat z prostoru garáží osoby zjevně podnapilé či pod vlivem návykových látek.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PODNÁJEMCE/ZÁKAZNÍKA

3.1 PODNÁJEMNÍK/ZÁKAZNÍK JE POVINEN:

 1. a oprávněn parkovat s vozidlem jen na určených sektorech a stáních, resp. pouze na stání pronajatém mu smluvně;
 2. umístit vozidlo do vyznačených parkovacích míst tak, aby nepřekáželo jiným vozidlům v parkování, provozu či manipulaci;
 3. řádně zabezpečit vozidlo tak, aby nedošlo ke škodě, zejména jej uzamknout a zajistit všemi prostředky ve vozidle zabudovanými;
 4. dbát pokynů pracovníků obsluhy garáží a bezpečností agentury; 
 5. dodržovat dopravní podmínky pro provoz garáží, dbát dopravního značení a výstražných nápisů. Při jízdě je povinen dodržovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích; 
 6. čipovou parkovací kartu, nebo parkovací lístek neponechávat v zaparkovaném vozidle;
 7. oznámit obsluze parkoviště poškození, která na vozidle jsou v době jeho příjezdu do garáží;
 8. v případě ztráty kontrolního dokladu /parkovací karty/ o zaparkování toto ihned nahlásit provozovateli, prokázat provozovateli svoji totožnost a umožnit mu nahlédnout do dokladů o vozidle a zaplatit poplatek za ztrátu parkovací karty /kontrolního dokladu/ ve výši 1.000,-Kč;
 9. oznámit pracovníkům obsluhy garáže neprodleně veškerá zjištěná zcizení či poškození vozidla, u nichž přichází v úvahu vznik odpovědnosti provozovatele a nemanipulovat s vozidlem do doby sepsání protokolu o škodě. Při vzniku škodní události vyplnit podle instrukcí pracovníků zajišťujících provoz garáží formuláře pro nahlášení škodní události pojišťovně a nechat potvrdit Policií ČR;
 10. neprodleně nahlásit pracovníkům obsluhy garáže škodu, kterou způsobil na jiném vozidle nebo na zařízení garáže;
 11. veškerá poškození a reklamace sepsat a uplatnit před opuštěním garáží;
 12. neponechávat ve vozidel věci a vybavení, které nejsou příslušenstvím vozidla;
 13. neprovádět v prostoru garáží opravy, údržbu a manipulovat s PHM a oleji;
 14. nemanipulovat s otevřeným ohněm a v prostoru garáží nekouřit;
 15. neponechávat v zaparkovaném vozidle tlakové nádoby, nebo stroje a přístroje, které mohou pracovat samočinně;
 16. nenechávat ve vozidle děti, nebo živá zvířata;
 17. neznečišťovat prostory garáží a příjezdové komunikace;
 18. nezakrývat zaparkované vozidlo plachtou;
 19. počínat si tak, aby se předešlo či nedošlo ke škodám na zdraví či majetku a oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu nebezpečí hrozící škody nebo její vznik;
 20. zdržovat se v prostoru garáží pouze po dobu nezbytně nutnou k odbavení vozu;
 21. ve vozidle nepřespávat a nepobývat.

3.2 PODNÁJEMNÍK/ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁ ZA:

 1. všechny škody v plném rozsahu, které způsobil, a to v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

3.3 PODNÁJEMNÍK/ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO NA:

 1. bezvadný výkon služeb ze strany provozovatele a reklamovat případné vady a nedostatky;
 2. obdržení platného účetního dokladu o zaplacení parkovného a služeb;
 3. obdržet na požádání k nahlédnutí provozní řád;
 4. obdržet výtisk hlášení o škodě pojišťovně podepsaný obsluhou garáží.

4. DOPRAVNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ GARÁŽÍ

 1. Stání v 1. PP a 2. PP jsou určena výhradně pro dlouhodobé parkování vozidel. 
 2. Plocha garáží je rozdělena na jednotlivá parkovací stání, která jsou označena čísly.

5. PROVOZNÍ DOBA GARÁŽÍ

Garáže jsou provozovány celoročně a nepřetržitě v průběhu celého týdne včetně sobot a nedělí a svátků.

6. CENA ZA GARÁŽOVÁNÍ – PARKOVNÉ

Parkovné v garážích je stanoveno smluvně a je uvedeno ve smlouvě s podnájemcem/zákazníkem.


7. PLATNOST PROVOZNÍHO ŘÁDU

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění provozovatelem.

V Praze dne 01. 09. 2022